Urban Biotoper


Urban Biotoper är ett helt unikt och nytt koncept som för in naturen i staden och skapar en vild, grön och blomstrande frodighet på tak och fasader samt i parker och väganläggningar.

Med Urban Biotoper främjas det naturliga växt- och djurlivet och den biologiska mångfalden blir större till nytta och glädje för stadens invånare.

Med Urban Biotoper förbättras luftkvaliteten i staden och stora vattenmängder kan absorberas. I korthet är Urban Biotoper är ett tvärvetenskapligt projekt, där hortonomer, biologer och arkitekter samarbetar för att göra staden grönare, friskare och vackrare.

Vi erbjuder sju danska växtsamhällen - biotoper som vardera består av ca. 20 vilda danska växtarter. Biotoper äng, rikkärr och strandäng är särskilt lämplig för utsatta och våta områden. Växterna absorberar och avdunstar stora mängder överskotts regnvatten, och strandängsbiotopen är salt tolerant.

Biotopernas artsammansättning och artfrekvens bygger på Danmarks "Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000" (nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden) och kan anpassas efter regionala förhållanden enligt samma övervakningsprogram.

Biotoperna ökar den biologiska mångfalden i floran och faunan, och de lockar fjärilar och pollinerande bin samt fåglar.

Biotopplantorna kommer i pluggar. För att nå den högsta nivån av biologisk mångfald planteras växterna i en slumpmässig blandning och inte artspecifika grupper.De sju biotopernaÄng

​Ängen är ett fuktigt och solljust område med låg vegetation som domineras av gräsarter och örter. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som brunaktig pärlemorfjäril, violettkantad guldvinge och silverblåvinge samt många bin och blomflugor.

Hämta PDF - Produktblad Äng


Betesmark

Betesmarken är en av de mest ljusa, öppna och värmekrävande biotoperna i Danmark.
Den kännetecknas av låg vegetation och är ofta näringsfattig på en torr till fuktig jord. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.

Hämta PDF - Produktblad Betesmark


Rikkärr

Rikkärr är mossar eller ängar, där jorden ofta är vattenmättad. Vegetationen är ljus, öppen och artrik och domineras av gräs- och örtvegetation med enstaka träd som klibbal och pilbuskar.

Hämta PDF - Produktblad Rikkärr


Skog

Marken i skogen är fuktig, djup och rik på mylla på grund av de nedbrutna bladen och annat organiskt material. Växterna i skogen är bland de första som blommar på våren. Redan i april täcker vitsippan marken som en vit matta – doften av vitsippor och mylla är doften av skog.

Hämta PDF - Produktblad Skog


Strand

Stranden är en dynamisk biotop med en flerårig vegetation som är låg, ljus och öppen.

Marken är grusig, stenig och ofta näringsrik, eftersom havsvattnet och vattenväxterna kan tillföra stranden näringsämnen. Fuktigheten varierar mycket. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.

Hämta PDF - Produktblad Strand


Strandäng

Strandängen är den vegetation som finns på lågt belägna arealer längs skyddade kuster med saltvatten eller bräckt vatten. Strandängen präglas i första hand av havets närhet och det salta vattnet som ofta översvämmar strandängen. Vegetationen består av salt- och fukttåliga gräsarter och örter som hålls nere av betande boskap. Här finns massor av föda till vadarfåglarna.

Hämta PDF - Produktblad Strandäng


Hed

Heden är ett kulturlandskap skapat av människan till följd av tidigare bönders torvtäkt, avbetning och utarmning av jorden. Ljungen dominerar och väcker uppmärksamhet med sina stora ljungfärgade arealer i sensommarlandskapet. De sockersöta, nektarfyllda blommorna lockar tusentals honungsbin och andra insekter.

Hämta PDF - Produktblad HedHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka