Byggros Urban biotoper


Urban Biotoper

7 svenska och danska biotoper som gör staden grönareVi erbjuder sju växtsamhällen - biotoper som vardera består av cirka 20 vilda svenska och danska växtarter. Biotoper äng, rikkärr och strandäng är särskilt lämplig för utsatta och våta områden. Växterna absorberar och avdunstar stora mängder överskotts regnvatten, och strandängsbiotopen är salt-tolerant.Nedan kan du läsa och ladda ner mer material om de 7 svenska och danska biotoperna som är en del av Urban Biotop-konceptet. Du är även välkommen att kontakta våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen till ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se
Äng

Ängen är ett fuktigt och ljust område med låg vegetation som domineras av gräsarter och örter. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som brunaktig pärlemorfjäril, violettkantad guldvinge och silverblåvingesamt samt många bin och blomflugor.


Betesmark           

Betesmark är en av de mest ljusa, öppna och värmekrävande biotoperna. Den kännetecknas av låg vegetation och är ofta näringsfattig med torr till fuktig jord. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril samt fåglar, bin och blomflugor.


Rikkär            

Rikkär är mossar eller ängar, där jorden ofta är vattenmättad. Rikkäret är ljust, öppet och artrikt och domineras av gräs- och örtvegetation med enstaka träd som klibbal och pilbuskar. Biotopen passar bra för LAR, eftersom växterna föredrar
konstant vattenmättad jord och absorberar och transpirerar stora vattenmängder.

Skog            

Marken i skogen är fuktig, djup och rik på mylla på grund av de nedbrutna bladen och annat organiskt material. Växterna i skogen är bland de första som blommar på våren. Redan i april täcker vitsippan marken som en vit matta – doften av vitsippor och mylla är doften av skog.


Strand            

Stranden är en dynamisk biotop med en flerårig vegetation som är låg, ljus och öppen. Marken är grusig, stenig och ofta näringsrik, eftersom havsvattnet och vattenväxterna kan tillföra stranden näringsämnen. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.


Hed           

Heden är ett kulturlandskap skapat av människan till följd av tidigare bönders torvtäkt, avbetning och utarmning av jorden. Ljungen dominerar och väcker uppmärksamhet med sina stora ljungfärgade arealer i sensommarlandskapet. De sockersöta, nektarfyllda blommorna lockar tusentals honungsbin och andra insekter.


Strandäng

Strandängen är den vegetation som finns på lågt belägna arealer längs skyddade kuster med saltvatten eller bräckt vatten. Strandängen präglas i första hand av havets närhet och det salta vattnet som ofta översvämmar strandängen. Vegetationen består av salt- och fukttåliga gräsarter och örter som hålls nere av betande boskap.Strandäng biotop, neddladning


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka