Branta slänter

En naturlig lösningBranta slänter tillåter att marken utnyttjas maximalt utan att landskapets utseende påverkas nämnvärt och de är ett bra och billigt alternativ till stödmurar. Gröna slänter kan anläggas med lutning på upp till 70º.

Konstruktionen går i princip ut på att lägga geonät i horisontella lager som skär genom de kritiska områdena för brott. Släntens yta kan planteras med gräs eller annan vegetation.

Geonät ger en totalstabilitet och läggs in i horisontella lager. Armeringsnätet är vanligtvis ett plastbaserat geonät som tack vare sina egenskaper har visat sig klara detta användningsområde mycket bra. Slänter med lutning på 45-50º byggs ofta utan ett speciellt fasadsystem men det kräver att det läggs en erosionsmatta eller ogräsduk på släntens ovansida.Om släntens lutning är mer än 45-50º är det nödvändigt att använda en fasadlösning. Ofta kan det vara en fördel att välja en integrerad lösning som – förutom de konstruktionsmässiga fördelarna - också säkerställer en jämn yta på den färdiga slänten. En attraktiv totalekonomi gör att det är intressant att se närmare på lösningen redan i projekteringsfasen.


Dränering

Dränering bör alltid byggas in i konstruktionens nedre del. Dränering i flera nivåer kan vara nödvändigt för att försäkra att det inte uppstår vattentryck i konstruktionen. En kombination av flera drän kan under vissa förhållande vara nödvändigt. För andra konstruktionstyper kan det vara nödvändigt att göra speciella avvattningsåtgärder för att säkra en torr konstruktion.

Om konstruktionen inte dräneras skall det i samband med stabilitetsberäkningen tas hänsyn till eventuell påverkan av vatten.


Lösningar

Vi har valt att beskriva 3 olika lösningar nedan, yttre faktorer som påverkar släntens färdiga yta avgör ofta vilken av de tre lösningarna som bör väljas.Drän + punkteringsdrän


Traditionell placering av drän


Drän + djupdrän


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på