Dagvattenhantering

Professionella helhetslösningar i alla led – från yta till recipientFör närvarande ligger fokus på att framtidssäkra våra städer mot ständigt ökande nederbörd. De flesta kommuner har redan tagit fram avsiktsförklaringar och metodanvisningar för att hantera den ökade mängden regnvatten. Nya lokala planer ställer krav på synlig, grön och naturlig regnvattenhantering.

Dagvattenhantering med vattnets naturliga kretslopp i fokus

Regnvatten är en resurs som så långt som möjligt ska vara en del av vattnets naturliga kretslopp. Med detta som utgångspunkt har vi utvecklat ett stort antal konkreta prefabricerade lösningar som hanterar vattnet på ett naturligt vis. Det bidrar till att skapa nya gröna områden och ökad biologisk mångfald i staden. Dagvattenlösningarna är flexibla och kan utformas och anpassas både arkitektoniskt och funktionellt. Det innebär att de kan implementeras under praktiskt taget alla vägbeläggningar och i alla områden och bebyggelser. Lösningarna kan användas tillsammans eller var för sig; allt efter behov. De kan optimeras för varje enskilt projekt.

Dagvattenlösningarna har utvecklats av experter med många års erfarenhet

Vi erbjuder tillgång till ett flertal experter som har jobbat med dagvattenlösningar i mer än 20 år. Våra dagvattenlösningar har utvecklats i nära samarbete mellan våra partners och vårt interna team av anläggnings- och trädgårdsbrukstekniker. Teamet har specialiserat sig på jordförbättringsmedel, odlingsförhållanden och permeabla beläggningar, LAR och gröna tak. Med oss finns också ingenjörer som har specialiserat sig på geoteknik, avskiljningsteknik och magasinlösningar.

Vi har med andra ord komponenter, lösningar och kunskaper som gör att vi kan sätta ihop och utveckla unika, banbrytande och dokumenterade lösningar. Allt för att skapa maximalt värde i hela kedjan – från yta till recipient.

Permeabla beläggningar

Lösningar för gräsarmering och  permeabla beläggningar

Rotceller

Hantera regnvatten och skapa ultimata växtförhållanden

Dagvattenmagasin

Prefabricerade lösningar för dagvattenhantering som levererar klimatsäkringar direkt till byggplatsen

Regnbäddar

Regnbäddar för effektiv hantering av dagvatten

Vägbäddar

Prefabricerade vägbäddar med betongkanter och specialtillverkade lager av pimpsten
Regn- och spillvattentankar

Armerade betongelement till dagvattentankar, spillvattenbassänger, slambassänger och kloakrör

Jordförbättringsmedel

Jordförbättringsmedel för gröna tak och dagvattenhantering

Sedimenteringsanläggningar

En anläggning som gör att dagvattnet åtgärdas på mekanisk väg

En helhetslösning för hantering av dagvattenPraktiska helhetslösningar i alla led - från yta till recipient

Här kan du se hur våra olika lösningar för dagvattenhantering kan komplettera varandra och tillsammans tillhandahålla en professionell totallösning som ger säkerhet i alla steg - från det att regnvattnet faller på ytan till det når en recipient.Ladda hem och läs!

     

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se