Erosionsskydd av våta slänterHur får jag den optimala lösningen?

Vilken produkt som bäst löser erosionsproblem avgörs av flera faktorer. Det kan vara vattnets hastighet i strömmande bäckar, åar och kanaler. Våghöjder, släntens jordart, lutning och längd, samt krav på erosionsskyddets livslängd.

Det finns två möjligheter för den optimala lösningen:

  • Tillfälligt erosionsskydd
  • Permanent erosionsskydd

Läs mer nedan eller kontakta våra konsulter som hjälper dig att finns rätt lösning för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se​​​​​​​.


Tillfälligt erosionsskydd

Med tillfälligt erosionsskydd avses en säkring som kan skydda slänten intill dess att beväxtningen har etablerats och därmed själv klarar säkringen. Till detta används biologiskt nedbrytbara mattor av nät som är producerade av halm, kokos, jute eller en blandning av dessa. Dessa produkter har en nedbrytningstid som normalt ligger mellan 1-5 år – beroende på råmaterial och de biologiska förhållandena. Biologiskt nedbrytbara produkter används primärt till kortvariga (1-3 år) erosionsdämpande konstruktioner och lämpar sig speciellt till naturområden med fokus på miljömässiga aspekter.

För etablering rullas biologiska erosionsmattor ut på slänten och sätts fast med träspett, normalt 2-5 stycken per m2. Längden på träspetten anpassas till den aktuella jorden och är vanligtvis 15-50 cm. Under vatten kan fastsättningen göras med lämplig stenfraktion på mattan/nätet.

För produktrelaterad information hänvisas till våra sidor om jutenät och kokosnät.


Permanent erosionsskydd

Vid erosionsskydd av slänter vid vatten, ofta på grund av strömning och vågor, är det permanenta lösningar som används. Detta är på jordytan under vattnet och på den del av slänten som ligger 0,5-1 m över högsta vattenstånd/alternativt våghöjd.

Beroende av släntens längd kan det vara ekonomiskt att använda mer än en typ av produkt, till exempel att kombinera med biologiska produkter som erosionsskydd i övre delen av slänten.


Erosionsmattor

Oftast används 3-dimisionella erosionsmattor av polyamid (nylon) polyeten eller polypropen. Dessa produkter är mer eller mindre oförstörbara och bryts bara ned av UV-strålning. Vid ifyllning med stenkross 2-6 mm skapas en 3-dimisionell armerad struktur, som tillåter vegetationen att tränga igenom. Vid speciellt hög vattenströmning kan det med fördel användas prefabricerade mattor, till exempel sten – och bitumenfyllda 3-dimensionella erosionsmattor.

För mera information hänvisas till Enkamat erosionsmattor.


Trådmadrasser – gabioner

Alternativt kan stenfyllda trådmadrasser användas, gabioner. Dessa finns i flera olika utförande och storlekar. De kan fyllas med sten och kan på grund av den sammanhängande strukturen utgöra ett mycket effektiv skydd i de situationer där det är kraftiga vattenströmningar, turbulens eller höga vågor.

För mer information hänvisas till våra produktsidor om stödmurar och gabioner.


Geoceller

Vid speciella tillfällen kan det behövas att använda geoceller som säkring av membranbelagda slänter till exempel konstgjorda dammar, regnvattenbassänger eller liknande, där det önskas en jordtäckning för att få vegetation.

Geocellerna fastsätts med plastclips i en underliggande vävd geotextil eller geonät och kan beroende på cellhöjden, innehålla 10-20 cm matjord. Geocellerna kan också användas i slänter, under vatten fyllda med sten respektive över vatten linjen med jord.

För mer information hänvisas till vår produktsida om Armater geoceller.

Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på