Erosionsskydd

Förhindra erosion med professionella lösningarNaturen skadas och påverkas av erosion orsakad av vind och vatten. Många erosionsproblem är allt för allvarliga för att kunna repareras med naturens hjälp med plantor, gräs eller liknande.

För erosionsskydd gäller detsamma som i så många andra fall - det är väsentligt bättre och billigare att förebygga skador än att reparera dem.

Vi erbjuder ett komplett lösningspaket, som kan få bukt med de flesta utmaningar när det kommer till eroderande torra och våta slänter, minskad kustlinje och hamnbyggnation. Våra lösningar är effektiva och ekonomiskt fördelaktiga, inte minst i relation till de skador och kostnader som erosion kan medföra.

Enkla metoder som grässådd och plantering räcker inte alltid

Erosion förorsakad av vind eller vatten ställer till problem i naturen. Åtskilliga erosionsproblem är för allvarliga för att kunna rättas till med enkla naturmetoder som grässådd.

Individuella lösningar

Vi utarbetar gärna individuella lösningsförslag på just ditt erosionsproblem, i tätt samarbete med dig. ​Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.com.

Vi erbjuder lösningar för erosionsskydd  för både våta och torra slänter.


Erosionsskydd till våta slänter

Med våta slänter avser vi den del av lutningen som är under vatten som till exempel vid stränder vid åar, sjöar, kanalsluttningar och liknande.

Erosionsskydd till torra slänter

Torra slänter påverkas uteslutande av regn eller vind och är inte i direktkontakt med vatten. Torra slänter är till exempel vägslänter, bullerskydd, jordbankar och liknande.