Effektiv dagvattenhantering

Framtidens fyllnadsmaterial för urbana miljöer


De senaste årtionden har vi sett ett ökat fokus på att optimera och utveckla nya metoder för att utveckla stadsmiljön och hantera regnvattnet. Det är helt i linje med en ökande klimatpåverkan. Dessutom vill vi bli bättre på att skydda naturen och grundvattnet.

Dagvattenhantering kräver mer än bara jord

I samband med stadsplanering är det viktigt att ta hänsyn till de påfrestningar som jord och växter utsätts för. Vi kan inte bara gräva ett dike mellan trottoar och väg eller plantera ett träd utan att ha en tanke bakom. Jorden behöver kompensera för trafikens belastning och utgöra en god grogrund för växtligheten samtidigt som överflödigt regnvatten ska kunna ledas bort.

Det har hittills inte funnits ett jordförbättringsmedel på marknaden som kunnat uppfylla alla önskemål. Med vårt specialdesignade jordförbättringsmedel kan vi kombinera flera goda egenskaper på hög nivå.

När vi etablerar en dagvattenbädd i samband med vägkonstruktion i stadsbilden skapar vi först en överblick över projektets konreta förutsättningar i relation till växtförhållanden, bärighet och filtreringsförmåga. Detta för att kunna veta vilka fyllnadsmaterial som ger bäst resultat.


Dagvattenhantering i städer


CityVext ger goda växtförhållanden


Om målet med projektet är att låta grönskan frodas, till exempel i samband med etablering av vägbäddar och andra planteringar där belastningen inte är en riskfaktor använder vi CityVext.

CityVext är ett pimpstensbaserat fyllnadsmaterial som har ett högt innehåll av organiskt material. Sammansättningen betyder att vi har ett jordförbättringsmedel med växtfrämjande egenskaper på grund av detta material med en hög vattenretention.

Pimpstenen har en extremt hög porositet och kan därför absorbera 45 volymprocent vatten som mest. Denna förmåga gör fyllnadsmaterialet perfekt att användas i städer, där det endast finns en liten del jord att använda till planteringen vilket gör att det blir svårt för växterna att ta upp vatten. Genom att använda pimpsten uppnås en kontrollerad nedsippringshastighet vilket betyder att plantorna får mer tid att absorbera all den vätska som behövs.


Cityvext - vägbäddar med fyllnadsmaterial


Öka bärförmågan med RodVext

Om vägbyggnationen ska kunna klara belastning av varierande grad använder vi RodVext.

Detta fyllnadsmaterial har en väldefinierad struktur som ger en god och dokumenterat effektiv bärighet. Denna typ av fyllandsmaterial kan användas under all beläggning så som asfalt, plattor och liknande, där det förekommer belastning från fotgängare och fordon.

Hög syretillförsel och vattenkapacitet ökar växtligheten

När vi arbetar med vägytor med beläggning stöter vi på olika utmaningar när det gäller planteringar. Beläggningen hindrar nämligen växterna från att få tillräckligt mycket syre och vatten. Dräför använder vi fyllnadsmaterial som underlättar för växtligheten.

RodVext är poröst och innehåller mycket syre. Det kan alltså innehålla mycket vatten och en syrehalt på 25 %. Plantorna kommer alltså växa och frodas trots hög belastning.


RodVext
Våra lösningar designas utifrån dina behov!
Filtrering av regnvattnet med FilterVext

När vi arbetar mer specifikt med dagvattenhantering så som etablering av dagvattenbäddar där filtrering är ett måste använder vi FilterVext.

Detta fyllandsmaterial är designat för att kunna filtrera och rengöra regnvattnet efter hand som det rinner ner genom materialets porösa struktur. Det är designat för att klara stora mängder regnvatten på en gång.

FilterVext har liksom de andra materialen goda växtfrämjande egenskaper samt god bärighet men ska först och främst uppmärksammas för sina filtrerande egenskaper.


FilterVext


Alla projekt innebär unika utmaningar– och lösningar

Så gott som alla våra lösningar är unikt utformade och anpassade utefter varje projekts komplexitet.

Exempelvis kan en dagvattenbädd utformas så att den klarar tyngden från trafiken och blir en plats för vacker växtlighet på samma gång.

Våra fyllnadsmaterial har gått igenom noggranna och väldokumenterade tester gällande både bärighet och växtfrämjande egenskaper. Vi baserar inte materialet på mull eller andra sämre material utan använder komponenter som garantera en god fysisk och kemisk sammansättning.

Vi kan alltså erbjuda ett fyllnadsmaterial vars egenskaper går att applicera om och om igen.

Våra dagvattenlösningar är utvecklade av experter

Våra dagvattenlösningar är utvecklade i ett nära samarbete med våra samarbetspartners tillsammans med vårt inhouse-team med anläggningsexperter och trädgårdsingenjörer.

Teamet har expertkunskap i fyllnadsmaterial, permeabla beläggningar och gröna tak. Även ingenjörer inriktade på geoteknik och kunskap om olika magasinlösningar finns till hands.

Tveka inte att kontakta oss om du har ett projekt för hantering av regnvatten på gång:
5948 9000 eller
info@byggros.com