Handshake

Köp- och leveransvillkor

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser från följande företag i BG-gruppen

: bg Byggros AB (VAT: 5564828563), Byggros A/S (VAT: 27556183), Byggros Miljøteknik A/S (VAT: 34704287), BG Burcharth A/S (VAT: 37834114), BG Millag ApS (VAT: 33586345) og BG Biovarme ApS (VAT: 10081122) – hädanefter kallat BG. Försäljnings- och leveransvillkor för BG Dessa försäljnings- och leveransvillkor är en översättning av de på danska språket avfattade villkoren. Vid tolkningsfrågor om villkorens betydelse och tillämpning där ord eller uttryck är avgörande, ska den danska ursprungsversionen ges företräde. 

Generellt

Villkoren utgör tillsammans med BG’s offerter och orderbekräftelser kontraktsbasis för BG’s försäljning och leverans av produkter, reservdelar och associerade tjänster till köparen (”Kontraktsbasis”). Köparens inköpsvillkor tryckta på order eller på annat sätt meddelade till BG utgör inte en del av kontraktsbasis. Offerter givna av BG är bindande i 8 dagar, förbehållet mellanförsäljning, om inte annat avtalats skriftligt. Bindande avtal mellan BG och köparen ingås när köparen innan ovannämnda frist har sänt skriftlig accept i enlighet med den av BG givna offerten. Om endast köparen accepterar den av BG givna offerten muntligt inom ovannämnda tidsfrist, är BG och köparen enig om att bindande avtal mellan parterna först är ingått när köparen har mottagit en skriftlig orderbekräftelse från BG, och omfattar det som här anges, om inte köparen inom tre dagar efter att orderbekräftelsen mottagits sänder BG en skriftlig protest mot denna. Om BG:s bekräftelse av en order på produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster inte stämmer överens med köparens order eller kontraktsbasis, och köparen inte vill acceptera de oöverensstämmande villkoren, ska köparen meddela detta til BG skriftligt senast 3 arbetsdagar efter att orderbekräftelsen mottagits. 

I annat fall är köparen bunden av orderbekräftelsen. Specifikationer på hemsidor, i broschyrer, bruksanvisningar, prislistor m.m. är inte bindande för konkreta offerter/orderbekräftelser, utan är endast vägledande och kan när som helst ändras av BG. BG kan inte garantera att bruksanvisningar och teknisk dokumentation finns på svenska. Prover anses vara typprover och BG påtar sig inget ansvar för att levererade varor är identiska med dessa. Stöd som ges av BG till köparen eller tredje part med hänsyn på teknisk rådgivning, mängdberäkningar, korrekt användning och behandling av produkter är en avgiftsfri service för vilken BG inte kan hållas ansvarig, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt. Det är köparens ansvar att säkra att denne mottagit nödvändiga vägledningar med hänsyn på köpta varors korrekta användning, förvaring, underhåll m.m. Saknas vägledning måste denna snarast inhämtas hos BG. Alla ritningar och tekniska dokument rörande det material eller dess framställning, som överlämnas från BG till köpare eller tredje part innan eller efter avtalet är ingått, tillhör BG, om inte annat skriftligt avtalats. Mottagna ritningar, tekniska dokument eller annan teknisk information kan inte utan skriftligt samtycke från BG användas till andra syften än montering, uppstart, drift och underhåll av materialet. Det ovan nämnda materialet får inte användas, kopieras, reproduceras, överlämnas eller på annat sätt bringas till obehörig tredje parts kännedom, utan samtycke från BG. Kunder med kreditförhållanden uppmärksammas på att BG löpande uppdaterar kund- och kreditupplysningar genom att inhämta upplysningar från kreditupplysningsbyråer.

Priser

Alla leveranser sker, om inte annat avtalats, till de på leveransdagen gällande priserna. Angivna priser är ex. moms fritt vårt lager. Om de gällande priserna på leveransdagen är högre än de på avtalstidspunkten gällande, kan köparen frigöra sig från avtalet pga. priset, om köparen reklamerat detta inom 3 vardagar från det att fakturan mottagits. Senare reklamationer kan inte genomföras. Köparen kan inte reklamera baserat på prisstigningar som grundar sig på ökade omkostnader som en följd av ökade eller ändrade tull- och avgiftssatser, myndighetsingrepp, valutakusändringar, fraktsatser, prisstigningar hos leverantören, eller onormala prisstigningar i Sverige eller utlandet, i de fall prisstigningarna inträffar efter det att ett bindande avtal ingåtts mellan parterna. 

Betalning

BG:s betalningsvillkor är 14 dagar netto kontant från fakturadatum, om inte annat har avtalats skriftligt i samhandelsavtal, offert eller orderbekräftelse. I tillfälle av att betalning inte är BG tillhanda senast 5 vardagar därefter, tillkommer en påminnelseavgift på 100 kr. Detta gäller även i de fall kredit har beviljats. Om de angivna betalningsvillkoren överskrids medför det en plikt att betala ränta på 1,5% per påbörjad månad av den för varje månad gällande skulden inkl. upplupen ränta. Mottaget belopp täcker först dröjsmålsränta och därefter huvuddelen av skulden till BG, med avskrivning på äldsta fakturor först.

Egendomsförbehåll 

BG förbehåller sig egendomsrätten till att leverera varor, intill fullständig betalning är genomförd. Leverans 

Leverans sker fritt vårt lager på köparens bekostnad och risk, om inte annat är skriftligt avtalat. Fraktfri leverans sker till köparens adress eller till av köparen anvisad plats i Sverige. Vid leverans med bil levereras varorna oavlastade på fast väg så nära destinationen som efter transportörens bedömning är försvarligt. Köparen tillhandahåller manskap och material för avlastning. Är avlastningen inte avslutad inom 1 timme efter bilens ankomst till platsen, debiteras köparen för den extra tidsåtgången. Om det inte finns någon som kan motta varorna på leveransplatsen, kan BG för köparens räkning och risk se till att varorna lastas av eller ta dem i retur och debitera köparen för returfrakt samt lagerkostnader och även efterföljande fraktkostnader. I båda tillfällen deponeras varorna på köparens bekostnad och risk. 

Förseningar 

Upplysta leveranstider är ungefärliga. I tillfälle av att leveranstiden överskrids med mer än 30 dagar, har köparen rätt att häva avtalet. Ingen försening från BG:s sida ger köparen rätt att kräva skadeståndsersättning, inte heller i de tillfällen köparen väljer att häva avtalet, och detta gäller oavsett förseningens orsak och varaktighet. 

Returnering 

Levererade varor tas inte i retur, om det inte skriftligt har avtalats returrätt. Om returrätt är avtalad, ska returneringen ske fraktfritt till en av BG anvisad plats. Endast oanvända och intakta varor i intakt originalemballage tas i retur. 

Reklamationer

Det ges 1 års reklamationsrätt på produkter köpta hos BG, som täcker fabrikationsfel och materialfel. Reservdelar är undantagna denna rätt, då de är slitdelar. Reklamationsrätten bortfaller vid fel som beror på förhållanden kunden är ansvarig för, olyckor, missbruk av varor, felaktig användning, undermålig skötsel eller våld. T.ex. dålig rengöring eller olämpliga skorstensförhållanden. Reklamationsrätten omfattar inte montering och service. Vid leverans är det köparens ansvar att genomföra en noggrann undersökning av de levererade varorna. Kvittens på fraktbrev för varumottagning utan förbehåll eller anmärkningar är bevis för att varorna inte har synliga fel vid leverans. Köparen ska ge BG skriftligt besked inom 5 dagar om det vid undersökningen konstateras kvantitativa eller kvalitativa brister. Om detta inte genomförs kan köparen inte vid en senare tidspunkt åberopa brister som har eller borde ha upptäckts vid undersökningen. Brister som inte kunde ha upptäckts vid undersökningen, ska meddelas till BG så snart de konstateras, då köparen i annat fall mister rätten att åberopa sådana dolda fel. Om köparen inte inom 1 år efter mottagning av varan har givit BG besked om att köparen vill åberopa dolda fel, kan köparen inte heller göra detta vid en senare tidspunkt, om inte BG skriftligen har påtagit sig att borga för varan i längre tid. Vid köp av byggmaterial är den ovannämnda 1 års-fristen förlängd till en frist på 5 år från materialets leverans, dock högst 6 år från överlämnandet till köparen. I de tillfällen de levererade materialen ska monteras eller ingå i en montering, som inte utförs av köparen, ska köparen se till att materialet undersöks för fel innan monteringen påbörjas, då reklamationer inte kan utföras efter att monteringen har påbörjats. Fel vid en leverans ger aldrig köparen rätt att upphäva avtalet och/eller kräva ersättning av BG, som har rätt att välja mellan att rätta till felet ev. genom nyleverans eller genom att erbjuda en proportionerlig prissänkning av materialet. BG påtar sig inte under några omständigheter att ersätta indirekta förluster såsom driftsförlust, profitförlust, dagsböter eller liknande. För leveranser i Sverige till statliga och statsunderstödda byggnationer samt till byggnationer, där särskilda skriftliga avtal har ingåtts, levereras efter gällande regler på leveranstidspunkten. I de tillfällen reklamationen har genomförts inom avtalad tid kan köparen, om det rör sig om väsentliga fel, kräva omleverans. Om omleverans inte utförs inom rimlig tid kan köparen häva avtalet. Vid köp av produkter som ansluts till andra produkter eller installationer, åligger det köparen att säkra att de anslutna produkterna eller installationerna lever upp till de specifikationer som anges i BG:s manualer och/eller produktbeskrivningar. Om så inte sker, bortfaller reklamationsrätten. BG står ej för kostnader till byte eller montering av produkter eller reservdelar i reklamationsärenden.

Produktansvar

BG ansvarar inte för skador på fast egendom eller lösöre, som inträffar medan materialet är i köparens besittning. BG är inte heller ansvariga för skador på produkter som tillverkas av köparen eller på produkter, där dessa ingår. BG är inte ansvariga för driftförluster, förlorad profit eller andra indirekta förluster. Om tredje part reser krav om ersättning mot en av parterna med hänseende på denna punkt, ska denna part snarast underrätta den andra om detta. BG och köparen är ömsesidigt skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar krav som riktas mot dem på grund av skada som påstås ha orsakats av materialet. I den mån BG är ansvarig för skador till följd av produktansvar, kan BG under inga omständigheter hållas ansvarig för ett belopp som är större än inköpspriset för de berörda produkterna.

Immateriella rättigheter 

Den fulla äganderätten till alla immateriella rättigheter avseende produkter, reservdelar och relaterade tjänster, inklusive patent, mönster, varumärken och upphovsrätter tillhör BG. Om de levererade produkterna eller reservdelar gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter kan BG på egen bekostnad: (I) se till att köparen får rätt att fortsätta använda de aktuella produkterna eller reservdelarna, (II) modifiera de aktuella produkterna eller reservdelarna så att de inte längre gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter, (III) ersätta de aktuella produkterna eller reservdelarna med alternativ som inte gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter eller (IV) återköpa de aktuella produkterna eller reservdelarna till det ursprungliga nettoinköpspriset med ett avdrag på 25% per år efter leverans. Köparen har inte andra rättigheter i samband med produktens, reservdelars eller relaterade tjänsters intrång på tredje parts immateriella rättigheter. 

Force majeure 

BG är endast ansvarig för avtalsbrott, om avtalsbrottet inte beror på force majeure. Force majeure omfattar samtliga omständigheter som hindrar utförandet av avtalet som ingåtts mellan BG och kunden, som BG inte har någon kontroll över, häribland krig, civila oroligheter, naturkatastrofer, strejk och lockout, inklusive strejker och lockouter hos leverantörer av råvaror, varor eller tjänster till BG samt hos BG, bristande råvaruförsörjning, brand, skador på BG:s eller dess leverantörsnätverks produktionsfaciliteter, bristande transportmöjligheter, import / exportförbud, leverantörers kontraktsbrott etc. BG kan i fall av force majeure välja 1: att avbryta handeln eller en del av denna utan att BG står till ansvar för kunden, eller 2: att leverera den överenskomna produkten inom rimlig tid efter det att hindret för genomförandet av kontraktet har avslutats. 

Tvister 

Tvist med hänvisning till parternas avtal som ingåtts på villkor enligt ovan skall regleras av svensk lag och tingsrättsärenden ska läggas fram hos Kristianstads tingsrätt, hovrättssaker läggs fram hos Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!