Pexels Lumn 1028600 (1)

Regnvattenhantering i städer

Integrera smarta dagvattenlösningar redan i planeringsfasen

De flesta i byggbranschen vet att det är nödvändigt att kunna hantera mängden regnvatten som förväntas öka i framtiden. Landets kommuner, samhällsplanerare, arkitekter och ingenjörer är medvetna om att klimatförändringar kommer att medföra utmaningar för människors boendemiljö och städernas utveckling.


Extrema väderförhållanden som till exempel skyfall ger negativa konsekvenser för våra städer och bostadsområden. Det ställer krav på allt mer innovativ stadsplanering där lösningar för hantering av dagvatten utvecklas redan under planeringsfasen.

Vi är den självklara samarbetspartnern för dagvattenhantering

Vi betraktar regnvattnet som en resurs och därför har vi utvecklat en lång rad konkreta lösningar som hanterar dagvattnet på ett naturligt vis. Våra dagvattenlösningar bidrar till att skapa nya, gröna bostadsområden och ökar stadens biologiska mångfald. Dagvattenlösningarna är mycket flexibla och kan utformas både arkitektoniskt och funktionellt. Du kan enkelt implementera lösningarna i stort sett all vägkonstruktion och i all bebyggelse. Lösningarna kan användas tillsammans eller var för sig, allt enligt dina behov, även till ett specifikt projekt.

Vi är experter på att hantera dagvattnet genom hela kedjan

Vi har erfarenhet av att arbeta med projektspecifika dagvattenlösningar i mer än 20 år. Vi har komponenter och know-how till att sätta ihop och utveckla unika och banbrytande dagvattenlösningar som skapar maximalt värde genom hela processen - från vägyta till recipient.

Specialframställda jordförbättringsmedel utgör grunden för våra lösningar

En del av klimatarbetet är att få in mer naturliga inslag i städerna, vilket ställer krav på kreativa lösningar. Det här är en uppgift som bör tas på allvar. I naturen består det naturliga kretsloppet av jord, vatten, växter och luft. Denna balans finns inte i våra städer idag, vilket vi därför behöver förbättra.

Beläggningen förhindrar nedsippring av vatten

Stadsbilden präglas sedan en lång tid tillbaka av bebyggelse, vägar och offentliga platser med hård beläggning. Det betyder att dagvattnet vanligtvis inte kommer träd och växter till godo utan rinner ner direkt i avloppssystemet. På många ställen leder vi vattnet från ett större område till en regnbädd eller liknande. Beläggningen ovanpå marken förhindrar inte bara att vattnet sipprar ner till rotsystemen utan också syresättningen, eftersom vi belastar marken med tung trafik. Våra specialframställda jordförbättringsmedel ger möjlighet att etablera regnbäddar, permeabla beläggningar och gröna områden. Även på platser med ont om utrymme.

Vattnets dräneringshastighet och jordens filtreringsförmåga behöver förbättras

Vi använder jordförbättringsmedel där pimpsten är en viktig komponent. Pimpsten är ett mycket poröst ämne med stor porvolym som kan rymma 45 volymprocent vatten vid total absorbering och samtidigt ha > 20 % luftinnehåll. Vi använder alltid en unik sammansättning av organiska och oorganiska material. Det leder till att jordförbättringsmedlet absorberar rejäla mängder vatten som långsamt sugs upp av växtligheten i området.

Kapillärmagasin som förbättrar dagvattenbäddars lagring och motverkar underbevattning

Träd är ett viktigt inslag när du ska skapa nya delar i staden eftersom de sätter positiv prägel på miljön och kan utgöra viktiga sociala samlingspunkter. Träden spelar också en avgörande roll i hanteringen av framtidens vattenmängder. Vårt koncept med välbeprövade och effektiva kapillära lösningar tillsammans med våra jordförbättringsmedels unika permeabilitet ger träden de allra bästa förutsättningarna för att växa. Samtidigt magasineras och fördröjs regnvattnet så att belastningen på avloppsnätet minskar.

Lösningen är optimal även vid tung trafik. Den kan med fördel kombineras med trädplantering, dagvattenbäddar och refuger.

Vår smarta lösning med kapillärmagasin

När ett hål har grävts ut för plantan placeras ett prefabricerat kapillärmagasin under våra specialtillverkade jordförbättringsmedel vilket trädet planteras i. Det magasinerade regnvattnet absorberas av kapillärmagasinet samt jordförbättringsmedlet så att trädet kan växa optimalt med en utbredning av rotsystemet. Magasinen tar inte upp mycket plats eftersom de är prefabricerade och därefter fraktas till planteringshålet. Det betyder att man inte behöver gräva ett hål större 1 meter än själva magasinet.

Kapillärmagasinet levereras färdigmonterat direkt till byggplatsen

Magasinen prefabriceras under kontrollerade former enligt dina speciella önskemål. Kapillärmagasinen kan både serie- och parallellmonteras och kan därmed ingå i ett mer utökat varningssystem för höjda vattennivåer med traditionella dagvattenmagasin.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag