Vector Wall900x900px2

Konstruktion av stödmurar och brolandsfästen

Armerade stödmurar gör det enkelt och effektivt att bygga på höjden

Armerad jord har bara på några få årtionden blivit en accepterad och erkänd metod för bland annat byggnation av stödmurar och brolandsfästen. Stödmurar är, enligt våra antaganden, en terrängmur med en lutning på mer än 70°. Konstruktionen går i all sin enkelhet ut på att fästa fast geonät i vågräta lager som genomskär och stärker de kritiskt svaga punkterna i jordmassan.

Geonät har visat sig vara passande för denna uppgift. Vi erbjuder ett flertal olika fasadbeklädnader som kan utformas på ett sätt som passar alla förhållanden. När du till exempel bygger din Vector Wall i en 70º vinkel kan den till exempel utformas med en grön fasad.

Stödmurarnas dimensioner

Konstruktionens säkerhet bygger på att nödvändig information om till exempel undergrund, schaktmassor, grundvattennivå, grundvattentryck, dränering, last, geometri och armering finns till hands. Alla dessa faktorer ska tas i beaktande vid beräkning av dimensionerna. Likadant bör din dimensionering också inkludera beräkningar av den totala stabiliteten.

Viktigt med dränering av stödmurar

De flesta skador i stödmurar uppstår på grund av för högt vattentryck. Därför bör du alltid ha en dränering vid konstruktionens fotpunkt med rätt tjäldjup. Inbyggnation av dränering på flera nivåer kan vara nödvändigt för att säkra dig om att det inte uppstår vattentryck i konstruktionen. Du kan läsa mer om dränering längre ner på sidan.

Individuella lösningar

Vi på Byggros ger tillgång till en mängd olika konsulter som har arbetat med projektspecifika lösningar i mer än 20 år. Vi sitter på nödvändig kompetens och know-how för att skapa och utveckla unika, banbrytande och dokumenterade lösningar. Vi erbjuder god vägledning från idé till projektering samt installation och drift i ett tätt samarbete. Om du har några frågor om förbelastning av vägbankar på mjuk och lerig mark är du välkommen att kontakta våra tekniska konsulter som självklart kan bidra med all nödvändig information. Kontakta oss på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Så här kan konstruktionen se ut

Exemplet visar en konstruktion med stålgaller och sten. Fasaden utgör en slags permanent nätgaller som förankras i jordameringen.

Jordarmeringen har gjorts möjlig med hjälp av geonät som är utrullad i vågräta lager och fastsatt i fasaden där geonätet förs vidare upp till nästa lager geonät.

Det lodräta avståndet mellan näten varierar. Det beror helt enkelt på jordart och belastning. Avståndet är vanligtvis mellan 40-60 centimeter. Den vågräta förankringslängden är starkt påverkad av höjd, belastning, lutning, jordart och grundvattentryck.

Dränerande friktionsjord används som efterfyllnad i den armerade jordzonen. Komprimeringen i den armerade jordzonen ska se till att komprimeringsgraden på medel 95 % efterföljs (minimum 92 %) uppmätt vid vibrationsförsök. Undantagsvis behöver den yttersta metern längs fasaden bara vara minimum 92 %.

Beräkningsexempel på stödmur

Exempel på dimensionering/geoteknisk beräkning på konstruktionen av en stödmur med jordarmering

 

Dimensionsberäkning av stödmur

 

Dränering av brolandsfästen

Stabilitetsproblem i samband med stödmurar uppstår nästan alltid på grund av vattentryck i konstruktionen. Därför bör du alltid placera en drän och ett dränerande lager för att undvika att muren kollapsar.

Dräneringsmattor, dräneringsplattor eller strips (även kallat vertikaldrän) är ett mycket effektivt sätt att att komma till rätta med problemet på. Specialtillverkade dräneringsplattor används i konstruktionen antingen vågrätt eller lodrätt. För att minimera risken för att vattentrycket byggs upp i utrymmet mellan den existerande matjorden och schaktjorden kan du även här implementera antingen en dräneringsplatta eller matta.

Vid speciella förutsättningar kan det vara nödvändigt att kombinera flera sorters dränering. Till exempel kan du tjäna på att etablera en god avledning av vatten vilket ger en så kallad torr konstruktion. Om du avstår från att bygga en dränering ska du ta med en hög grundvattennivån i stabilitetsberäkningen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag