Urban Biotoper

7 danska och svenska biotoper gör staden grönareUrban Biotoper består av sju olika danska växtsamhällen, biotoper, vardera bestående av cirka 20 vilda danska och svenska växtarter. Biotoperna Äng, Rikkär och Strandäng är särskilt lämpliga för våta bäddar. Växterna absorberar och avdunstar stora mängder överskott av regnvatten och strandängsbiotopen är salttolerant.


Äng

Ängen är ett fuktigt och solljust område med låg vegetation som domineras av gräsarter och örter. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som brunaktig pärlemorfjäril, violettkantad guldvinge och silverblåvinge samt många honungsbin och blomflugor.


Betesmark            

Betesmark är en av de mest ljusa, öppna och värmekrävande biotoperna i Sverige och Danmark. Den kännetecknas av låg vegetation och är ofta näringsfattig med torr till fuktig jord. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.


Rikkär             

Rikkär är mossar eller ängar, där jorden ofta är vattenmättad. Vegetationen är ljust, öppet och artrik och domineras av gräs- och örtvegetation med enstaka träd som klibbal och pilbuskar. Rikkär passar bra för LAR, eftersom växterna föredrar konstant vattenmättad jord och absorberar och transpirerar stora vattenmängder.   


Skog             

Marken i skogen är fuktig, djup och rik på mylla på grund av de nedbrutna bladen och annat organiskt material. Växterna i skogen är bland de första som blommar på våren. Redan i april täcker vitsippan marken som en vit matta – doften av vitsippor och mylla är doften av skog.


Strand            

Stranden är en dynamisk biotop med en flerårig vegetation som är låg, ljus och öppen. Marken är grusig, stenig och ofta näringsrik, eftersom havsvattnet och vattenväxterna kan tillföra stranden näringsämnen. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.


Hed            

Heden är ett kulturlandskap skapat av människan till följd av tidigare bönders torvtäkt, avbetning och utarmning av jorden. Ljungen dominerar och väcker uppmärksamhet med sina stora ljungfärgade arealer i sensommarlandskapet, dit blommorna lockar honungsbin och andra insekter.


Strandäng

Strandängen är den vegetation som finns på lågt belägna arealer längs skyddade kuster med saltvatten eller bräckt vatten. Strandängen präglas i första hand av havets närhet och det salta vattnet som ofta översvämmar strandängen. Vegetationen består av salt- och fukttåliga gräsarter och örter som hålls nere av betande boskap.


Rapport om URBANGREENTvå forskare från Nationalcentret för miljö och energi vid Århus Universitet och Naturhistoriska museet i Århus har utarbetat en rapport om att plantor i biotoper från Urban Biotoper skapar en ökad livsgrund för olika insekter.

Rapporten dokumenterar att biotopen från Urban Biotoper ger urbana rymden en större mångfald av växter och insekter. Växtarterna som planteras från Urban Biotoper finns inte i stadsmiljön, vilket innebär ett tillskott av växtarter. Den större variationen av mängden blommor i Urban konceptet jämfört med de område som ersätts är således ett positivt bidrag till stadens pollinerande fauna.


Kandidatuppsats om Urban Biotoper (URBANGREEN)Två studerande vid Köpenhamns universitet har skrivit sina examensarbeten om Urban Biotopernas effekt på antalet insekter och biologisk mångfald i de planterade områdena.


Artikel i Østerbro TidningHär kan du läsa ett inlägg i Østerbro Tidning om planteringen på Nørre Campus med biotoper från Urban Biotoper.Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se