Viased 2 900X900px

ViaSed sedimenteringsanläggning

En anläggning som gör att dagvattnet tas hand om på mekanisk väg

Effektiv mekanisk rengöring och filtrering av dagvatten

Med hjälp av en sedimenteringsavskiljare kan regnvatten och dagvatten som samlats på tak, vägar och andra områden renas innan det leds till en regnvattenbehållare. Rent vatten separeras från förorenat vatten. Smutspartiklar, tungmetaller och oljor filtreras bort så att inga skadliga ämnen läcker ut i våra vattendrag.

ViaSed sedimenteringsanläggning separerar sediment och vätskor

Den runda, armerade betongcisternen är konstruerad med en specialutformad inloppsplatta. I kombination med det centralt nedsänkta utloppsröret skapas ett cirkulärt vattenflöde. Centrifugalkraften underlättar sedimenteringen och ser till att sediment och vätskor separeras mer effektivt. När vattenflödet ökar blir centrifugalkraften samtidigt starkare. Det ger därmed optimal effekt även vid extrem nederbörd.

 • Sedimenteringsanläggningar kan utgöra en del av en större helhetslösning. Ett exempel är att att effektivisera hanteringen av dagvatten genom att implementera dem med dagvattenmagasin som till exempel I-MAG och S-MAG. ViaSed kan med fördel placeras vid utlopp vid hamnar, åar och andra recipienter.

  • Inga lösa delar
  • Effektiv eliminering av sediment
  • ViaSed Rund erbjuder ett volymflöde på upp till Qr <123 l/s
  • ViaSed Lång erbjuder ett volymflöde på upp till Qr <620 l/s
  • Rymmer stora volymer slam och flytande orenlighet
  • Potential för flera inloppsrör
  • Lättillgängligt slamfack
  • Enkel att tömma och underhålla

Video - ViaSed sedimenteringsanläggning

Ladda ner

 • Lösningar för regnvattenhantering - Broschyr

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!