Billede1 Urban Green Biotoperne Omkring Novo Nordisk Domicilet Maksimerer Biodiversit

Våra danska och svenska biotoper gör staden grönare

URBAN GREEN - naturliga vilda växter

Urbana Biotoper är ett unikt koncept som för in naturen i staden och skapar en naturlig, grön och blomstrande frodighet på tak och fasader samt i parker vid väganläggningar. Urbana Biotoper är ett tvärvetenskapligt projekt där trädgårdsmästare, biologer och arkitekter har förenat sina bästa färdigheter för att göra staden grönare, friskare och vackrare.

Urbana Biotoper levereras som färdiga små plantor, också kallade pluggar, som planteras ut individuellt och slumpmässigt på området för att ge det mest naturliga utseendet i biotopen. Denna metod bidrar till att växterna sprider sig naturligt över hela området.

Fördelar med urban växtlighet 

  • Med Urbana Biotoper kommer stadens naturliga växt- och djurliv att främjas och den biologiska mångfalden kommer att öka till förmån för de stadens invånare.
  • Urbana Biotoper ökar den biologiska mångfalden i floran och faunan, och de lockar fjärilar, pollinerande bin och fåglar.
  • Med Urbana Biotoper förbättras luftkvaliteten i staden och stora vattenmängder kan absorberas.
  • Biotopplantorna levereras som  pluggar. För att nå den högsta nivån av biologisk mångfald planteras växterna i en slumpmässig blandning och inte artspecifika grupper.

 

4 biotoper gör staden grönare

Urbana Biotoper består av 4 olika danska och svenska biotoper som vardera består av cirka 20 vilda växtarter. Biotoperna ökar den biologiska mångfalden i floran och faunan, och de lockar fjärilar, pollinerande bin och fåglar. I planeringsfasen blandas arterna för att säkra bästa spridning. Biotopernas artsammansättning och artfrekvens bygger på Danmarks "Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000" (nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden) och kan anpassas efter regionala förhållanden enligt samma övervakningsprogram.

Här kan du se ett urval av de biotoper som du kan möta i staden och på landet.

Äng

Ängen är ett fuktigt och solljust område med låg vegetation som domineras av gräsarter och örter. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som brunaktig pärlemorfjäril, violettkantad guldvinge och silverblåvinge samt många honungsbin och blomflugor.

Betesmark

Betesmark är en av de mest ljusa, öppna och värmekrävande biotoperna i Sverige och Danmark. Den kännetecknas av låg vegetation och är ofta näringsfattig med torr till fuktig jord. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.

Strand

Stranden är en dynamisk biotop med en flerårig vegetation som är låg, ljus och öppen. Marken är grusig, stenig och ofta näringsrik, eftersom havsvattnet och vattenväxterna kan tillföra stranden näringsämnen. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.

Strandäng

Strandängen är den vegetation som finns på lågt belägna arealer längs skyddade kuster med saltvatten eller bräckt vatten. Strandängen präglas i första hand av havets närhet och det salta vattnet som ofta översvämmar strandängen. Vegetationen består av salt- och fukttåliga gräsarter och örter som hålls nere av betande boskap.

Ladda ner

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag