RodVext - ett rotvänligt bärlag

RodVext kan hantera mycket stora regnmängder
RodVext är ett specialframställt jordförbättringsmedel där den porösa pimpstensmineralen är en betydande komponent. Pimpsten har en mycket hög porositet som klarar att uppnå en volymprocent på hela 45 % även vid maximalt uppnådd vattenkapacitet samtidigt som luftinnehållet uppgår till >25 vol. %.

RodVext är ett rotvänligt bärlag med höga E-moduler och en låg densitet

Jordförbättringsmedlet är mycket luftigt, vilket gör RodVext exceptionellt syrerikt. Det innebär att anaeroba förhållanden aldrig kommer skapas, inte ens vid stora regnmängder eftersom luftinnehållet aldrig kommer understiga 25 %.

Den stora mängden pimpsten i jordförbättringsmedlet innebär att produkten uppnår relativt höga E-moduler, utan att det påverkar medlets effektivitet. Tredjepartstester har påvisat att E-modulerna i RodVext uppgår till 150 MPa.

RodVext är därför ett fullgott alternativ till vanlig FLL 2 jord, med långt mer växtbefrämjande egenskaper.

RodVext rotvänligt bärlag
RodVext - ett jordförbättringsmaterial med unik sammansättningEn unik sammansättning av naturmaterial

Det rotvänliga bärlagret består primärt av pimpsten som är blandat med en mindre andel av organiskt material. På så så vis kan jotdförbättringsmedlet absorbera hittills svåruppnåeliga mängder vatten. Vattnet sipprar ut långsamt och bidrar till en bra miljö för alla växter i marken.

RodVext består av 100 % naturligt material och kan optimeras utefter ditt specifika projekt. Vi kan därför erbjuda ett lämpligt jordsubstrat till varje projekt.

Komprimeringsgraden fastställs enligt vattenpåfyllningsmetoden

Komprimeringsgraden bör fastställas utifrån den vattenpåfyllningmetod som beskrivs som d5030/d5030m – 13a. Metoden påminner den mer vedertagna sandpåfyllningsmetoden, dock mäts den uppgrävda jordvolymen genom att dra av den vattenmängd som tillförts på provplatsen.


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper gärna dig med lösningar till ditt senaste projekt.

Kontakta oss på 5948 9000

eller info@byggros.com