Väg- och platsstabilisering

Öka bärigheten på lerig eller sönderkörd matjord med hjälp av geonätDet finns flera metoder för att öka hållfastheten på lera eller matjord. Ett bra argument för att att använda geotextilier och geonät för vägkonstruktion är att de bromsar negativ miljöpåverkan som annars sker när marken byts ut. I stället för att ta bort den mjuka eller leriga jorden kan du på ett förnuftigt och ekonomiskt vis stabilisera och förstärka den genom att använda geotextilier och geonät. Idag finns det en stor mängd referensprojekt över hela världen som demonstrerar hur dessa komponenter har löst komplicerad jordartsproblematik på bästa sätt.


geotekstil og geonet til vejstabilisering


Använd geotextil som smart separerare

Problematiken kring separation av det mjuka, underliggande jordmaterialet och bärlagret kan du idag lösa genom att använda geotextilier som läggs ut direkt på jordlagret. Därmed undviker du att jorden och bärlagret blandas samman. Geotextiliernas primära funktion är att separera lagren, vilket speciellt är viktigt med tanke på all trafikbelastning. Tyngden från fordonen kan nämligen medverka till att små partiklar från grundvattnet sipprar upp från det undre jordlagret och upp i bärlagren.  Genom att placera geotextil mellan lagren skapar du ett effektivt filter som förhindrar att det sker. Du ökar samtidigt bärlagrets hållfasthet.

Det undre jordlagrets påverkan vid valet av geotextilOm du vill använda geotextil i ditt projekt är det det undre jordmaterialets egenskaper av yttersta vikt. Exempelvis är geotextilens filtrerande och dränerande egenskaper viktiga när produkten fördelas ut i områden med mycket vatten och ett högt innehåll av fina partiklar i det understa jordlagret. Eftersom geotextilens primära funktion är att separera jordlagren är det därför också nödvändigt att värdera hur stor risken är att materialet perforeras. Naturligtvis är risken för perforering mer eller mindre överhängande beroende på om det undre lagret består av fina lerpartiklar eller grovt och stenigt material.

Geotextilens töjningsegenskaper är också av vikt. När geotextilier används på mjuk eller sönderkörd jord är det inte ovanligt att att geotextilierna deformeras med så mycket som 50 %. I så fall kan det vara en fördel att istället kika på geonät.
Geonät som vägarmering

Geonät används ofta som stabilisering för att förstärka bärlagret. Detta beror primärt på att geonätets vida maskor fixerar fyllningsmaterialet i bärlagret ovanför. Kombinationen ökar potentialen att överföra tryckkraft till geonätet. Därmed ökar också den totala hållfastheten.

Som en extra bonus uppnår du en avsevärd minskning och utjämning av differenssättningar på grund av geonätets utplanande effekt. Geonät kan dessutom användas i kombination med geotextil. Geonätets effekt är naturligtvis beroende av det undre jordlagrets tryckegenskaper samt geonätets produktegenskaper.

Stabiliseringseffekt i förhållande till det undre jordlagrets bärighet


Påverkan på E-modulen, uppmätt på ovansidan av bärlaget Eo, kan i hög grad appliceras på den konkreta konstruktionen. För bottenmoduler i området Eu >>2-60 MN/m2 mätt i matjordsskiktet, är vid inbyggning av 40-50 stabiliserande grus förhållandevis stabiliserad och instabliserad givet följande förutsättningar:


OpbygningEffektindeks Eu » 2 MN/m2Effektindeks Eu » 5 MN/m2Effektindeks Eu » 10 MN/m2Effektindeks* Eu » 60 MN/m2
Ustabiliseret25355070
Stabiliseret m. geonet100100100100


Som referens (index 100) är det tagit utgångspunkt i en optimerad geo-stabilisering. * (Effektindex vid försök på 35 cm stabiliserat grus).Vid extremt låga E-moduler i topplagret är effekten vid förstärkning med geonät avsevärd.

Du förväntas få en ökning på cirka 25 % med insättning av geonät i ett jordlager med matjord med ett E-värde Eu>> 50-60 MN/m2. Vid majoriteten av alla förstärkningar kan geonät reducera tjockleken på bärlagret med 30 - 40 % i förhållande till en icke-armerad jord.

Designmanual för geotextil och geonät

De senaste 20 åren har vi genom att testa på plats samlat på oss viktig dokumentation över effekten av stabilisering. Detta har gjorts möjligt via data från Sverige, Danmark och Norge. Samtidigt har användningen av geoarmering i anläggningsprojekt ökat i omfattning. BG Byggros utförandemanualer är utarbetade på basis av dessa resultat och kan användas i samband med insättning av geonät.

Vid användning av andra produkter än vad som står i utförandemanualen bör du särskilt verifiera resultaten eftersom det kan finnas stora variationer på de registrerade hållfasthetsvärdena. Manualen erbjuds som en kostnadsfri service och bygger på vår aktuella kunskap.
Vi erbjuder ett flertal individuella lösningar

När ett projekt ska sjösättas, oavsett storlek, kräver det ofta en stor insats av hela teamet. Även om det vanligtvis är en eller flera nyckelpersoner som har bred kompetens och ett övergripande ansvar behövs oftast flera experter involveras i en majoritet av projekten. Experterna bidrar löpande med teknisk kunskap och olika färdigheter. Vi på Byggros ger tillgång till en mängd olika konsulter som har arbetat med projektspecifika lösningar i mer än 20 år.

Vi sitter på nödvändig kompetens och know-how för att skapa och utveckla unika, banbrytande och dokumenterade lösningar.Vi erbjuder god vägledning från idé till projektering samt installation och drift i ett tätt samarbete. Om du har några frågor om förbelastning av vägbankar på mjuk och lerig mark är du välkommen att kontakta våra tekniska konsulter som självklart kan bidra med all nödvändig information. Kontakta oss på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se