Pælefunderet armeret jorddæmning med geonet​​​​​​​

Løsning til blødbundsforekomster- når tiden er en vigtig faktor. F.eks ved anlæg og omlægning af jenbanestrækningerArmerede pæledæmninger til anlæg af veje og jernbaner bruges primært til projekter, hvor der skal tages hensyn til den tidsmæssige gennemførelse i forhold til f.eks. forbelastning.

Ved at vælge en konstruktion, der er baseret på en armeret pælekonstruktion, undgår man fuldstøbte pæledæk. Samtidig minimerer metoden dimensionen på de tilbageblevne pælehatte. Metoden bevirker, at der kan etableres en sætningsfri vejdæmning.

Geonet overfører kræfterne til pælene

Efter ramning af pælene placerer man de færdige pælehatte - alternativt kan pælehattene udstøbes in-situ. Ved anvendelse af borede pæle, der har en større diameter, kan pælehatte være overflødige. ”Hatten” etableres for at skabe et godt underlag for kraftoverførsel til geonettet.

Efter at pælehattene er placeret, indbygges sand til en kote ca. 10 cm over pælehattene. Dette gør man primært for at undgå direkte kontakt mellem pælehatte og beton med risiko for mekanisk beskadigelse af geonettene.

Derefter udlægges det første lag geonet i tværgående retning, med sideoverlæg på ca. 50 cm. Geonettet skal være tilstrækkeligt forankret i enderne. Efterfølgende indbygges der typisk ca. 20 cm sand, hvorpå der udlægges et nyt lag geonet i længderetningen. Herefter indbygges sandmaterialer til færdigt niveau.


Pæledæmninger


Opbygning af en armeret pæledæmning med geonet - udført ved Østbirk, Horsens

Geo i Højbjerg ved Århus havde til opgave at løse problemet for projektets totalentreprenør MT Højgaard. Reelt var der fire forskellige løsningsmuligheder. Den første løsning omhandlede en forbelastning, hvilket er en økonomisk fordelagtig metode. Men af tidsmæssige årsager var denne løsning ikke mulig.

En anden mulighed var en mere traditionel løsning, nemlig en regulær blødbundsudskiftning. Men da den bæredygtige grund lå meget langt under terræn, var der ikke økonomi i at foretage denne store udskiftning. En tredje mulighed var simpelthen at bygge en bro, men også denne løsning blev forkastet. Den fjerde løsning, som man valgte at arbejde videre med, var at etablere et pæledæk, bl.a. ved anvendelse af geonet.

Fortrac geonet sikker minimal deformation

16-18 meter lange pæle står på bæredygtig grund og på toppen er udstøbt 100x100 cm pælehatte. Pælene er placeret med en indbyrdes afstand på 250 cm og der er placeret 8 pæle på tværs af vejstrækningen, som er ca. 100 meter lang. Ovenpå pælehattene er først udlagt 20 cm sand og herefter geonet, der er dimensioneret ud fra, at deformationen skal være 3 % ved en trækstyrke på 130 kN/m. For at opfylde dette krav blev Fortrac R 600/30-20 geonettet valgt. Fortrac er et polyester geonet, som er polymercoated og er kendetegnet ved at have små deformationer ved selv store belastninger. For at opnå stor styrke i begge retninger, er geonettet udlagt i to lag, vinkelret på hinanden.

Pæledæmninger - skitseIndividuelle løsninger

Vores tekniske konsulenter udarbejder gerne - i tæt samarbejde med dig - individuelle løsningsforslag.
Har du nogle spørgsmål om jordstabilisering eller pælefunderet armeret jorddæmning med goenet, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.
Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com