Groenne Taghaver 1182X688 1

Referenceprojekter - BGreen-it TAGHAVER

BGreen-it taghaver og beplantninger på dæk - Et intensivt tagsystem

Frodige opbygninger med stor lagtykkelse på tage eller terrændæk

BGreen-it taghaver giver dig mulighed for at anlægge både store og frodige haver på tage og terrændæk. Det intensive taghavesystem er både egnet til ophold og aktiv benyttelse. Systemet byder på et utal af designmuligheder, hvor beplantning, som prydplæner, buske, træer og bede, kan kombineres med befæstelser og andre haveelementer, som f.eks. plantekummer, pergolaer o.l.

Det intensive system med et specialdesignet vækstmedie i stor lagtykkelse, giver mulighed for at anlægge taghaven eller tagterrassen som en helt traditionel have.

Det nye H. C. Andersens Hus, Odense

Midt i det gamle Odense ligger det nye H. C. Andersens Hus – Et moderne og interaktivt museum, der hylder forfatterens eventyrlige univers og litterære arv. En del af museet består af et haveanlæg på 7000 m2.

To tredjedele af museet befinder sig under jordoverfladen og haveanlægget er anlagt henover museet. Haven bliver derved en museumsetage i sig selv.

Til dette kæmpeprojekt har OK Nygaard, som har stået for entreprisen med anlæggelsen af haveanlægget, anvendt vores BGreen-it Taghavesystem, som består af en fugtbevarende beskyttelsesdug, drænplader, filterdug og til sidst et specialfremstillet teglbaseret vækstmedie, SIM, i en opbygning med op til en meters vækstlag.

Denne opbygning gør det muligt at etablere selv store træer og buske, uden at gå på kompromis med vækstegenskaberne. Derfor kan museets besøgende opleve en bred diversitet i plantefloret i H. C. Andersens Have, fra vilde blomster og helt op til store træer såsom bøg, fyr, taks og kirsebærtræer.

Til projektet er der anvendt omkring 2000 kubikmeter vækstmedier, der udmærker sig ved at have særligt gode nærings- og vækstegenskaber, samtidig med, at det kan indeholde store mængder regnvand, så dette anvendes, fremfor at blive ledt direkte i kloakken.

Anlægsår: 2021

Bygherre: Odense Kommune

Entreprenør: OK Nygaard

Landskabsarkitekt: MASU Planning

Finlandsgade, Amager

Finlandsgade på Amager er et eksempel på opbygningen af en BGreen-it Taghave med terrasser, græsplæne og plantekummer. Vækstlaget består af en specialblandet strukturstabil jord.

Dækkonstruktionen krævede ingen ekstra hensyn til belastning.

Moesgaard Museum, Aarhus

Det grønne tag på Moesgaard Museum er lavet som en intensiv taghave med offentlig adgang. Det grønne tag er designet således, at bygningen går i ét med de naturskønne omgivelser syd for Aarhus.

Med en BGreen-it Taghave har Moesgaard Museum fået et unikt grønt udtryk

Taget på den 15.500 mstore udbygning af Moesgård Museum skråner op fra det omkringliggende landskab med 10o taghældning i et stræk på 110 meter. Tagets udformning inviterer til aktiviteter for de besøgende, f.eks. picnic, leg eller koncerter - alt sammen noget der stiller store krav til det grønne tags konstruktion.

For at forhindre nedskridning over tid, er der brugt skiferbestrøet rodhæmmende tagpap i stedet for rodspærrefolie. Herpå er der etableret en fugtbevarende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplader samt filterdug.

Inden udlægningen af rullegræs, blev der lagt 25 cm SIM jordsubstrat. For at få optimal rodkontakt mellem rullegræs og jordsubstrat blev der udlagt yderligere 3 - 5 cm harpet muld. Pga. den tynde opbygning vandes taget i tørre perioder. For hver 6. meter er der lavet vandbremser ”sildeben” på tagmembranen, således at vandet opfanges og afledes i sektioner.

I dag går Moesgård Museum i ét med omgivelserne, og området har fået et nyt opholdssted til leg og aktiviteter.

Anlægsår:  2012-2013

Kvadratmeter: 9.000

System: BGreen-it Taghaver

Entreprenør: Danjord

Ørestad Skole, København

Ørestadskolen er et spændende projekt med intensive taghaver, hvorfra der er udsigt over et ekstensivt sedumtag.

Intensive taghaver med udsigt over en ekstensiv BGreen-it Taghave

Taghaverne er udført med plantekummer, træterrasser, flisebelægning, udekøkkener og siddepladser. Dette giver mulighed for aktiviteter ude og udnytter taget til dette formål.

Det ekstensive sedumtag kan ses fra øvreliggende tagterrasser og er opbygget med sedummåtter og BGreen-it Taghave systemet.

System: BGreen-it Taghaver

Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere, Sorø​

Omøgade, København

I tilknytning til patienthotellet i Omøgade, hvor familie til færinger og grønlændere kan bo når deres familiemedlemmer er indlagt i Danmark, er der etableret en intensiv BGreen-it Taghave med belægninger, græsarealer og plantebede.

Der er anvendt specialfremstillede RDL-kanter på projektet. RDL-elementerne bruges til indfatning af græsarealer på projektet. Deres ydre er som standard forsynet med et flot rudemønster​.

Tagensbo Skole, København

Tagensbo Skole er et eksempel på, hvordan man med BGreen-it Taghave systemet har udnyttet tagets overflade til ophold og leg.

En intensiv opbygning med græs, flisebelægning og trædæk på taget

Her er anlagt flisebelægninger, græsarealer og trædæk i en skøn sammenhæng, som giver børnene mulighed for at udfolde sig fysisk, og beboerne i området har fået et rekreativt område.

Punkthusene, Carlsberg ejendomme, Hellerup

På det grønne tag er der anvendt en kraftig dræn- og vandreservoirplade med en speciel strukturfast substratjord som vækstmedie.

Et flot Intensivt grønt tag anlagt oven på en parkeringskælder

Jorden er nøje blandet af materialer som knust tegl, knækket Leca, sand og kompost.

Jorden bevarer derved sin struktur trods den lave lagtykkelse. Desuden bevarer substraten fugtigheden i jorden og den har gode drænegenskaber.

Jordsubstraten er sammensat således at den kun vejer ca. 1200 kg/m³ i vandmættet tilstand.

Omkring buskene afsluttes anlægsarbejdet, med udlægning af præfabrikerede sedummåtter, her med jordbær som bunddække.

Novo Nordisk Naturpark

Området omkring Novo Nordisks hovedkvarter i Bagsværd er udlagt med 6.500 m² taghave. Taghaven ligger i niveau med det omkringliggende terræn, og derfor fornemmer man ikke, at der under ens fødder ligger en parkeringskælder.

Naturparken er designet og projekteret af landskabsarkitekterne SLA. Skælskør Anlægsgartnere har stået for fagentreprisen, mens de innovative plantehabitater er udarbejdet af URBANGREEN. Byggros har leveret alle systemerne til de grønne tage. Den grønne tagløsning er udført så det smelter sammen med de grønne omgivelser, som er tegnet af Henning Larsen Architects.

Naturparkens 31.000 m2 landskab, fungerer som en stor BGreen-it Taghave. Landskabet er anlagt ovenpå et parkeringsdæk. De grønne tage på bygningerne er udført med en blanding af græsser og engvegetation med et minimalt indhold af sedum. Dette giver både et reelt udtryk af natur, som vokser uændret fra terræn til tag, men også en plantesammensætning som har maksimalt vandoptag og fordampning og som bidrager til naturparkens biodiversitet.

En grøn BGreen-it Taghave-løsning, som naturligt bidrager til naturparkens biodiversitet.

I modsætning til den traditionelle tagplante sedum, der ikke har et specielt stort vandoptag, arbejdes der i Novo Nordisk Naturpark i stedet primært med robuste og hjemmehørende danske arter, der giver langt større biodiversitet, klimatilpasning og funktionsværdi.

Beplantningen på taghaven er lige så frodig som i det naturlige terræn, og der er ingen synlig overgang mellem terræn og det grønne tag. Der er lagt op til, at man skal bevæge sig rundt i den vilde natur, derfor er der anlagt flisestier rundt mellem plantebedene.

Flisestierne er etableret ved at lade DiaDrain 40H drænpladerne være gennemgående. Drænpladen er fyldt op med 2/8 mm skærver, hvori flisebelægningen er lagt. Det er også muligt at vælge andre belægninger som grus, sten, asfalt mv.

 

Københavns politi - Lokalstation Nordøst

I det indre København på 4. sal på politistationen i Hermodsgade har man fået anlagt en taghave med BGreen-it Taghave systemet. En have hvor træterrasse og stier er omkranset af sedumbeplantning, græsser, buske og små træer, hvor man kan opholde sig året rundt.

Den intensive grønne taghave er etableret med en typisk kombination af opholdsarealer og grønne områder. Hvert område kræver forskellige opbygninger, og de grønne områder er kantafgrænset med RDA kanter mod befæstelserne, som i dette tilfælde er terrassebrædder.

RDA kanterne er højdejusteret på et lag af 2/8 mm skærver, der fyldes i DiaDrain 40 H drænpladen (se tegningen). I stedet for skærver kan der også anvendes beton. Træterrassens strøer er understøttet af justerbare flisefødder. På et omvendt tag skal flisefødderne sættes oven på en branddug eller et 50 mm tykt skærvelag.

Plantevalget afgør tykkelsen af jordsubstraten. Til sedum, tørketålende urter, græsser og stauder anvendes 100 mm og til buske og små træer op til ca. 500 mm jordsubstrat. Der er udlagt drypvandingsslanger omkring de mere vandkrævende planter, som fx Klematis, der i denne have er plantet langs væggene.

Alle tagnedløb skal være mulige at inspicere, så ved afløb er der monteret højdejusterbare inspektionsskakte BLH-30. De er hurtige at montere, og syner ikke af meget på terrassedækket.

Anlægsår: 2013

Kvadratmeter: 133

System: BGreen-it Taghave

Entreprenør: Alletiders Anlæg ApS

Barnets Hus

Renovering og etablering af et grønt tag på en legeplads til vuggestuebørn, der er beliggende på 5. sal.

Anlægsår: 2012

Kvadratmeter: 230

System: BGreen-it Taghave

Entreprenør: Køge bugts Anlægsgartner

DBU Gymnasium, Tilst

Et flot og effektivt grønt tag, hvor der under græsarealet er kollegieværelser.

Parkanlæg ovenpå kollegiet

Anlægsår: 2012

Kvadratmeter: 800

System: BGreen-it Taghave

Entreprenør: Elmerhøj Anlægsgartner

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Favrholm Campus er et eksempel på en semi-intensiv BGreen-it Taghave med et vildtvoksende græstag over de nye udbygninger under terræn (kælderniveau).

På grund af den lave byggehøjde er der etableret et drypvandingssystem på hele taget med en afstand på maks. 40 cm mellem slangerne.

På de stejle skråninger hvor jorden næsten hænger lodret, består konstruktionen over drænmåtten af to lag geoceller ”Ecoblock E50" fyldt med SIM jordsubstrat, drypvandingsslanger og til slut endnu et lag Fortrac 35-20-20 geonet. Hele tagfladen er tilsået med græs.

Østergro, København

På Østerbro i København ligger en tagfarm, kaldet ”ØsterGro”. Tagfarmen fungerer som et almindeligt minilandbrug med grøntsager, bier, høns, kaniner og et drivhus, der også benyttes som restaurant.

Et flot og funktionelt økologisk landbrug på taget

I det bynære miljø er temperaturen ofte højere end på landet, samtidig med at de omkringliggende bygninger giver et mere beskyttet miljø. Derfor giver det god mening at etablere et økologisk minilandbrug på 4. sal i København.

ØsterGro er bygget oven på et gammelt parkeringshus. Opbygningen er lavet som en klassisk BGreen-it Taghave, med et 40 mm DiaDrain 40H vandreservoir, VLF200 filterdug og herefter 400 - 500 mm jordsubstrat. For at skabe de mest optimale vækstbetingelser for grøntsager og planter er der brugt en speciel jordsubstratblanding med et ekstra højt indhold af organisk materiale. PH-værdien, ledningstal og indhold af næringsstoffer er nøje afstemt.

For at få så store dyrkningsflader som muligt er jordsubstraten anlagt i højbede. Således kan de skrå sider også tilplantes.

Her kan du få et indblik i tankerne bag ØsterGRO, hvorfor og hvordan tagfarmen blev til og hvilke materialer og ekspertviden Byggros leverede og stadig leverer i dag.

 

Emporia - Nordens største shoppingcenter

Taget på indkøbscenteret Emporia i Malmø er udnyttet til en åben taghave, anlagt med opholdsarealer, græsplæner og en varieret beplantning i det bakkede landskab.

Rekreative områder på toppen af Malmø med en fantastisk udsigt

Til områderne, med den klassiske røde look fra sedumplanter, er BGreen-it Sedum Light tagsystemet anvendt, mens BGreen-it Sedum 150 systemet er brugt til at skabe frodigheden fra buske, stauder og små træer. De varierende tykkelser af jordsubstrat giver grobund for de forskellige plantearter. For at skabe det bakkede landskab er der anvendt leca som let fyld, som kan forme terrænet som det ønskes.

Græsarealerne er etableret med DiaDrain 40H dræn- og vandreservoirplader, VLF-200 filterdug, 35 cm Intensiv SIM jordsubstrat, som er afdækket med 2 - 5 cm harpet muld og rullegræs.

Til at omkranse områder, der ikke er tilgængelig for publikum, er der sat et sikkerhedshegn op. For ikke at gennembryde den vandtætte membran er hegnet monteret direkte på de stærke dræn- og vandreservoirplader.

Drænpladerne er lavet i ABS materiale, som giver den fornødne ekstra styrke, der skal til, for at hegnet kan stå stabilt.

Anlægsår: 2012

System: BGreen-it Taghave

Kobbertårnet på Panum

På tagfladerne af Kobbertårnet ved Panum Instituttet er der anlagt en offentlig tilgængelig, intensiv taghave, til gavn for byens borgere, såvel som for bygningens regnvandshåndtering. 

En taghaveløsning, som giver en grøn genvej gennem Kobbertårnet på Panum Instituttet

Landskabets hovedgreb er en gangbro, som zigzagger ned gennem området. Gangbroen fører de besøgende henover biotoper af vild dansk natur, mens de går forbi en række grønne taghaver på toppen af de lavere bygninger, der omkranser Kobbertårnet.

På de lave bygninger er der etableret grønne tage med planter og træer, der skaber et flot landskab. De grønne tage er anlagt med et specielt fundament. Der skal nemlig den helt rigtige jord og opbygning til for at få et levedygtigt grønt tag, der ikke beskadiger huset nedenunder.

Taget er derfor bygget op med dræn og vandreservoirplader, der kan optage 20 liter vand per m2. Vandreservoiret gemmer vandet til tørre tider, så planterne kan få vand, når der er bagende hedt. I en almindelig have kan planterne suge vand fra råjorden 30 cm under overfladen. Sådan er det ikke på et grønt tag. Her skal jordlaget være så tyndt så muligt, så taget ikke bliver belastet.

Anlægsår: 2016

Kvadratmeter: 1000

System: BGreen-it Taghave

Entreprenør: SLA - Landskabsarkitekter

København Zoo, Pandahuset

Den grønne sansehave ovenpå pandahuset i Københavns Zoo er etableret i sammenhæng med den store bugtede grønne væg – begge dele fra Byggros’ grønne sortiment, BGreen-it.

Via taghaven på Pandahuset kan man gå hele vejen rundt om de to indhegninger – ovenpå anlægget - og se ned til pandaerne. Taghaven er opbygget på en måde, så brugen af haven og dens stier tager hensyn til udvalget af planter, som består af buske, træer, forskellige græsser – heriblandt finder du naturligvis også pandaens yndlingsret, nemlig bambus – forskelligt bunddække, samt stier i trædesten.

Anlægget er bygget op i en form, der er inspireret af det kinesiske tegn for Yin og Yang - lys og mørke. De to pandaer lever nemlig adskilt, men må dog alligevel gerne kunne fornemme den anden.

Taget er bygget op af BGreen-its sedumbakke-systemer med Byggros’ patenterede vækstmedie SIM, der bygger på knust tegl og andre genbrugsmaterialer, der er udviklet med særligt henblik på at holde strukturen, samt lagre vand.

Taghaven er i samarbejde med Byggros projekteret og designet af Schønherr landskabsarkitekter og udført af HedeDanmark.

Anlægsår: 2018

System: BGreen-it Taghave

Entreprenør: HedeDanmark