Vad är extensiva och intensiva gröna tak?

Gröna tak finns i flera olika varianter - läs om skillnaden här!Våra gröna tak har alla olika egenskaper för att uppfylla olika behov och kravspecifikationer. Ditt val bör utformas så att den praktiska tillämpningen blir optimal. Därför kan det vara bra att veta skillnaden mellan olika gröna tak.

Extensiva gröna tak

Gemensamt för extensiva gröna tak är att de endast behöver täckas med ett mycket tunt jordlager och endast begränsat underhåll. Därför är det bara mycket ihärdiga och växter som är resistenta mot torka som kan växa på taket. Vanligtvis planteras sedumarter, gräs och suckulenter på taket. De bör rensas från ogräs och gödslas 1-2 gånger per år. De extensiva taken bör normalt ej beträdas för annat än underhåll.

Ett extensivt tak utsätter inte byggnaden speciellt mycket för extra vikt och som en tumregel kan belastningen jämföras med vikten av ett tegeltak. Här finner du ytterligare information om systemuppbyggnad av BGreen-it gröna tak.​

Oftast används platta tak med en lutning på max 25 grader som gröna tak. Här kan du till exempel anlägga vanlig sedum för en klassisk stil. Du kan välja Sedum Light för ett mer diskret tak eller våra prefabricerade sedumbackar om du önskar en smidig paketlösning. Om du däremot har ett tak med brantare lutning kan du ro projektet i hamn med ett Diacell-system som har inbyggt erosionsskydd.

Sedumtak är den vanligaste varianten på extensivt tak och har en uppbyggnad på cirka 2-15 cm. Oftast väljs denna typ av tak på grund av takvegetationens positiva inverkan på stadens klimat- och miljöförhållanden, liksom takets förmåga att absorbera upp till 50 % av den nederbörd som faller.

Extensiva gröna tak kräver i stort sett inget underhåll, vattning eller tillsyn.

Läs om våra gröna tak här > Extensivt grönt tak

Intensiva gröna tak  Intensiva gröna tak kallas också för takträdgårdar. De har det tjockaste bärlaget och ger möjligheten att etablera en takträdgård till fullo med samma möjligheter för lek och aktiviteter som en trädgård i marknivå.

Ett intensivt tak kan absorbera 80 % av den årliga nederbörden och ge grogrund för ett brett spektrum av plantor, buskar och träd. Taket kräver regelbunden vattning och underhåll, precis som en vanlig trädgård eller park.

På ett intensivt grönt tak kan vägar anläggas, även för tung trafik. Denna lösning finns i städer där man byggt underjordiska parkeringshus. Ovanpå byggnaden har man anlagt en park med höga träd och olika gångstigar där även plats för ytterligare parkering kan finnas.

Läs mer om våra gröna tak här > 

Semi-intensiva gröna tak

Semi-intensiva gröna tak är namnet på de tak som är en mellanvariant på de intensiva och extensiva taken. Växtskiktet är medeltjockt (ca. 100-200mm) och urvalet av jordförbättringsmaterial är därför begränsat jämfört med de intensiva taken. Taket lämpar sig mycket väl för gräs och växter som endast kräver grundläggande underhåll och bevattning.

Den semi-intensiva taklösningen väljs oftast i stadsmiljöer för att skapa grönområden och en utomhusmiljö där det är tillåtet att vistas på taket eller på takterrassen.

Läs mer om våra gröna tak här >​​​​​​​

Intensivt grönt tak

Semi-intensivt grönt tak

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se