Panum2

BGreen-it Takträdgårdar

BGreen-it Roof Gardens - Ett intensivt taksystem

Stora och lummiga trädgårdar på höjden

BGreen-it Takträdgård låter dig skapa både stora och lummiga trädgårdar på tak och terrängdäck. Det intensiva takträdgårdssystemet är lämpligt för både levande och aktivt bruk.

Systemet erbjuder en myriad av designmöjligheter, där plantering, såsom prydnadsgräsmattor, buskar, träd och bäddar, kan kombineras med befästningar och andra trädgårdselement, som t.ex. planteringar, pergolor och liknande Det intensiva systemet, med ett specialiserat odlingsmedium i stor lagertjocklek, gör det möjligt att skapa takträdgården eller takterrassen som en helt traditionell trädgård.

Moesgaard Museum, Danmark

Det gröna taket på Moesgaard Museum är en intensiv takterrass som allmänheten kan beträda. Det gröna taket är utformat så att byggnaden harmonierar med de vackra omgivningarna söder om Århus.

Taket på den 15.500 m2 utbyggnaden av Moesgaard Museum sluttar upp från det omgivande landskapet med 10° taklutning i en sträcka av 110 meter. Takets utformning inbjuder till aktiviteter för besökare, till exempel picknick, lek eller konserter. Detta ställer stora krav på det gröna takets konstruktion.

För att förhindra glidning över tid har skifferströdd rothämmande takpapp använts i stället för rotspärrsfolie. Ovanpå detta har en fuktbevarande skyddsduk, dränerings- och vattenreservoarsplattor samt filterduk lagts. Innan utläggning av rullgräs lades 25 cm SIM jordsubstrat. För optimal rotkontakt mellan rullgräs och jordsubstrat lades ytterligare 3 - 5 cm harpad matjord. På grund av den tunna strukturen ska taket vattnas under torra perioder. Var sjätte meter har det monterats vattenbromsar, så kallade fiskben, på takmembranet för att vattnet ska samlas upp och ledas bort i sektioner.

Idag är Moesgaard Museum en trevlig plats och rekreationsområde för lek och aktiviteter.

Anläggningsår:  2012-2013
Kvadratmeter: 9.000
System: BGreen-it Takträdgård
Entreprenör: Danjord

ØsterGro - en takodling mitt i Köpenhamn

På Österbro i Köpenhamn ligger en takodling som kallas ÖsterGRO. Takodlingen fungerar som ett vanligt minijordbruk med grönsaker, bin, höns, kaniner och ett växthus som också används som en restaurang.

I stadsmiljö är temperaturen ofta högre än på landet samtidigt som de omgivande byggnaderna ger en mer skyddad miljö. Därför är det klokt att etablera ett ekologiskt minijordbruk på fjärde våningen i Köpenhamn.

ÖsterGRO är byggt ovanpå ett gammalt parkeringshus. Strukturen är gjord som en klassisk BGreen-it takträdgård med en 40 mm DiaDrain 40H vattenreservoar, VLF200 filterduk och sedan 400–500 mm jordsubstrat. För att skapa optimala odlingsförhållanden för grönsaker och växter används en speciell blandning av jordsubstrat med en extra hög halt av organiskt material. PH-värdet, ledningsvärde och näringsinnehåll är noga avpassat.

För att få störst möjliga växtytor har jordsubstraten placerats i upphöjda växtbäddar. På så sätt kan man också plantera på de lutande sidorna.

Anläggningsår: 2013

Kvadratmeter: 133

System: BGreen-it Takträdgård

Entreprenör: Alletiders Anlæg ApS

Novo Nordisk Naturpark - en grön BGreen-it Takträdgårds-lösning som bidrar till naturparkens biodiversitet

I området runt Novo Nordisks huvudkontor i Bagsværd har det etablerats en 6.500 m² BGreen-it Takträdgård. Takträdgården är i nivå med den omgivande terrängen och därför uppfattar inte besökande att det finns ett parkeringsdäck under marken. Naturparken är designad och projekterad av landskapsarkitekterna SLA. Skælskør Anlægsgartnere.

Byggros har levererat alla system till de gröna taken. Den gröna taklösningen är utformad för att sammansmälta med de gröna omgivningarna. Designen bakom är Henning Larsen Architects.

BGreen-it bidrar till den biologiska mångfalden

Naturparkens 31.000 m2 landskap, fungerar som en stor BGreen-it Takträdgård. De gröna taken på byggnaderna är utformade med en blandning av gräs och ängsvegetation med ett minimalt innehåll av sedum. Detta ger ett naturligt intryck med en växtkomposition som har maximal vattenabsorption och avdunstning och även bidrar till naturparkens biologiska mångfald.

På Novo Nordisk finns alla typer av gröna tak representerade; extensiva, semi-intensiva och intensiva. Stora delar av vegetationen är planterad med vilda biotoper från URBANA Biotoper; gräsmark, äng och skog. Planteringen på BGreen-it takträdgården är lika frodig som i naturlig terräng och det finns ingen synlig övergång mellan terrängen och det gröna taket.

I motsats till det traditionella sedumtaket som inte har en särskilt stor vattenförsörjning, arbetar Novo Nordisk naturpark främst med robusta och bosatta svenska och danska arter, vilket ger mycket större biologisk mångfald, klimatförändring och funktionellt värde.

Idén är att besökande ska kunna gå runt i den vilda naturen och därför är gångstigar placerade runt och mellan rabatterna. Gångstigarna har etablerats genom att låt DiaDrain 40H dräneringsplattorna vara genomgående. Dräneringsplattan har fyllts med 2/8 mm stenkross, i vilken plattorna ligger. Även andra beläggningar som plattor, asfalt, et cetera kan väljas för denna lösning.

BGreen-it Takträdgård på fjärde våningen i centrala Köpenhamn

I centrala Köpenhamn ligger denna härliga takträdgård på fjärde våningen. Här omges träterrassen och stigar av sedumplanteringar, gräs, buskar och små träd. I trädgården växer sedum, gräs, buskar och små träd vid terrasser och stigar. Här är det möjligt att vistas året runt.

Den intensiva gröna takträdgården har etablerats med en typisk kombination av öppna ytor och grönområden. Varje område kräver olika strukturer och de gröna områdena kantas av RDA kantavslut med fästen som i detta fall är trall.

RDA kantavsluten är höjdreglerade på ett skikt av 2/8 mm stenkross som fylls i DiaDrain 40H dräneringsplattan. Istället för stenkross kan även betong användas. Träterrassens bjälklag stöds av justerbara distansfötter. På ett inverterat tak ska distansfötterna sättas ovanpå en brandduk eller på ett 50 mm tjockt lager stenkross.

För sedum, torktåliga örter, gräs och perenner används 100 mm och buskar och mindre träd upp till ca. 500 mm jordsubstrat. Droppbevattningsslangar är placerade runt de mer vattenkrävande växterna som clematis, som i denna trädgård har planterats längs väggarna.

Alla takbrunnar måste kunna inspekteras, så vid dräneringssystemet har det monterats höjdinställbara inspektionsboxar BLH-30. De är snabba att installera och inte särskilt synliga på terrassens däck.

Anläggningsår: 2013

Kvadratmeter: 133

System: BGreen-it Takträdgård

Koppartornet på Panum Institute med lösningen BGreen-it ger en grön atmosfär med imponerande utsikt

Det är inte bara forskarna som drar nytta av koppartornet vid Panum Institute i Nørrebro i Köpenhamn. Köpenhamnare använder också den vackra, gröna gångbanan som löper ovanpå den imponerande konstruktionen.

Köpenhamnsbor och turister kan njuta av byggnadens gröna landskap från andra våningen i Panums nya koppartorn. De kringliggande gröna taken ses från ett helt nytt perspektiv.

Syftet med projektet är att skapa ett grönt, urbant campus mitt i inre Nørrebro, som faciliterar trafik, parkering, service och studierum utomhus på ett och samma ställe. Samtidigt skapar det gröna taklandskapet ett rikt stadsliv och gröna rekreationsupplevelser för studenter, besökare och alla Nørrebros invånare. Projektet visar att gröna tak skapar fler möjligheter än att bara lösa översvämningsproblem relaterade till skyfall och monsterregn. Det skapas också flera olika gröna oaser i staden som alla kan dra nytta av.

Lösningen består av en fin gångbro som sicksackar ner genom området. Vägen leder besökare över biotoper av naturligt, danskt växtliv. Den passerar gröna takträdgårdar ovanpå de nedre byggnaderna som omger koppartornet.

På de låga byggnaderna har gröna tak med växter och träd installerats, vilket skapar ett vackert landskap. De gröna taken anläggs med ett speciellt grundmaterial. Det krävs nämligen rätt jord och struktur för att få ett livskraftigt grönt tak som inte skadar byggnaden under.

Taket är konstruerat med dränering och en vattenreservoar som kan lagra upp 20 liter vatten per m2. Vattenreservoaren lagrar vattnet till torra perioder, vilket gör att växterna kan tillgodogöra sig vatten under längre varma perioder. I en vanlig trädgård kan växterna absorbera vatten från råjorden 30 cm ned. Så fungerar det inte på ett grönt tak. Här behöver jordlagret vara så tunt som möjligt så att taket inte belastas.

Specialutvecklat jordsubstrat ger optimala förutsättningar på ett grönt tak

Vi har utvecklat ett speciellt jordsubstrat vilket är anpassat till de växter som kommer att växa på de gröna taken. Jorden är mycket lätt och består av olika komponenter beroende på vilka växter som ska gro på taket.

Jorden får inte vara för näringsrik eftersom det kan främja ogrästillväxten. Det är viktigt att hitta en god balans för att få rätt växter att växa på taket

Anläggningsår: 2016

Kvadratmeter: 1000

System: BGreen-it Takträdgård

Entreprenör: SLA - Landskabsarkitekter

Panum Institute i detalj

Lyssna på vår konsult Torben Hoffmann som beskriver jordens komponenter och struktur på takträdgården vid Panum Institute i Köpenhamn

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag